مقالات و رویدادهای نوین چوب خوزستان

ایران

معماری هنر مرتب کردن و تزئینات بناهای ساخته شده توسط بشر به هر مقصودی است ، نوین چوب خوزستان به خوبی معماری ایران و جهان را درک کرده و سهم بزرگی در معماری و دیزاین داخلی ایران داشته است.