مقالات و رویدادهای نوین چوب خوزستان

افغانستان

افغانستان در هنر معماری اسلامی و مدرن نزدیکی و تشابهات زیادی به ایران دارد ، این نزدیکی از دیر باز تا به کنون وجود داشته به نحوی که می بینیم در این زمان نوین چوب خوزستان آشپزخانه های زیادی در سراسر خانه های گرم افغانستان دارد.